اتاق عمل

مسئول بخش : آقای جواد کیخا 

این بخش با استفاده از دو اتاق جراحی و سه عدد تخت در قسمت مراقبت های قبل و بعد از عمل ، در خدمت عموم جامعه ی این شهرستان می باشد 


بخش های بیمارستانی

محتوای مرتبط