تغذیه

کارشناس تغذیه :خانم زابلی

 

شرح وظایف:

-1 تهیه و تنظیم و تدوین برنامه تغذیه بیماران معمولی و بیماران رژیمی با هماهنگی مسئولین پرستاري و پزشکان

معالج براي دوره هاي مشخص درمانی در سطح عمومی بیمارستان

-2 بررسی و کنترل لیست هاي غذایی بیماران با هماهنگی مسئولین بخش هاي مختلف و نظر پزشکان معالج به

منظور تامین و تدارك و ارائه آنها

-3 اقدام به تهیه و تدارك انواع مواد غذایی مورد نیاز بیمارستان براي مصارف مقاطع زمانی مختلف به اتفاق مسئولین

قسمت هاي مختلف

-4 نظارت و کنترل لازم در مراحل مختلف طبخ به منظور حصول اطمینان از کم و کیفیت مواد غذایی مورد استفاده و

کیفیت طبخ به نحوي که به ارزش غذایی مواد خلالی وارد نشود

-5 بررسی و کنترل آمار میزان انواع غذاي مورد نیاز بیمارستان در مقطع زمانی مشخص و انطباق آن با آمار تعداد

انواع بیماران با هماهنگی مسئولین ذیربط

-6 اخذ نظر مشورتی مقام مسئول بلافاصل تخصصی و یا پزشکان معالج در مورد انواع غذاهاي رژیمی انواع بیماران در

جهت تهیه رژیم مناسب بهبود روند بیماري

-7 اقدام به اتخاذ تمهیداتی در جهت لزوم رعایت دقیق رژیم غذایی مورد تجویز پزشک توسط بیماران به جهت هر چه

موثرتر نمودن رژیم درمانی آنان

-8 تهیه و تنظیم گزارش روند احوال بیماران تحت رژیم غذایی جهت بررسی و مطالعه مقام مسئول بلافاصل تخصصی

و یا پزشکان معالج

-9 اقدام در تدوین استانداردهاي کلی براي امور تغذیه علمی بر مبانی علم تغذیه در جهت تغذیه صحیح و مناسب

بیماران و نهایتاً تسریع در روند بهبود بیماران در بیمارستان

-10 تهیه و تدوین گزارش از مشکلات و معضلات مبتلا به در زمینه مسئولیت هاي مترتبه شغل مورد تصدي جهت

ارائه به مقام مسئول بلافاصل

-11 هماهنگی و اقدام به اعمال کنترل هاي لازم در قسمت هاي مختلف آشپزخانه و نانوایی و آبدارخانه ها و انبارهاي

ذخیره سازي مواد غذایی قبل از مراحل طبخ به منظور حصول اطمینان از صحت جریان امور آنها و تنظیم گزارش

موارد قابل تعمیر و اصلاح

-12 شرکت در جلسات رئیس و سایر مسئولین بیمارستان جهت بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات لازم

-13 انجام سایر اموري که در حدود وظایف و مسئولیت هاي تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد


کلینیک ها

محتوای مرتبط