فناوری اطلاعات

مسئول واحد فناوری اطلاعات : خانم صدیق نیا

شرکت در جلسات تیم مدیریت اجرایی بعنوان عضو اصلی تیم 

نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحد فناوري اطلاعات 

همکاري و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات بهینه و ارتقا دانش فنی کارکنان واحد 

تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوي کاربران درچارچوب وظایف محوله بررسی مداوم 

کنترل رفع مشکلات سخت افزاري، نرم افزاري و شبکه و هماهنگی این بخشها با یکدیگر 

مراقبت بر عملکرد صحیح تاسیسات موجود در محیط استقرار رایانه ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت و ... براساس 

ضوابط تعیین شده

انجام امور مربوط به نگهداري و طبقه بندي و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده 

تهیه نسخه پشتیبان از داده هاي وارد شده در مقاطع زمانی موردنیاز 

تهیه برنامه زمانی کارکنان واحد فناوري اطلاعات


امور عمومی

محتوای مرتبط