بستری

سرپرستار محترم بخش بستری : آقای محسن میر

 

بخش مذکور با استفاده از 11 نفر پرسنل مجرب پرستار و همچنین بهره گیری از امکانات روز و با امکانات ایجاد شده ، دارای 23 عدد تخت بستری جهت استفاده ی بیماران بستری در زمینه ی داخلی ، اطفال ، عفونی ، جراحی ، زنان و همچین یک تخت ICU و یک تخت NICU پاسخگوی آلام دردمندان جامعه می باشد .

 

شایان ذکر است که این بخش از ابتدای همه گیری کرونا ، مجهز به 10 عدد تخت برای بیماران تنفسی و کووید گردیده که با 85 درصد بهبود در زمینه ی این بیماران از آمار نسبی قابل قبولی برخوردار است .


بخش های بیمارستانی

محتوای مرتبط