اورژانس

این بخش همزمان با افتتاح بیمارستان شروع بکار نموده که با بهره گیری از 12 نفر پرسنل پرستار و 6 تخت در قسمت بستری ، 2 تخت در قسمت اتاق عمل سرپایی ، یک تخت در اتاق احیاء و یک تخت در قسمت تریاژ بصورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم شریف این خطه از مهین عزیزمان است . 

استفاده از پرسنل مجرب ، دستگاه های نوین ، کنترل عفونتهای بیمارستانی به صورت پیوسته ، استفاده ی پیوسته از اطلاعات نوین آموزشی و پژوهشی ارائه شده از سمت سوپروایزر آموزشی و همچنین ارزیابی و کنترل پیوسته در سیستم پرستاری بیمارستان ، موجبات پیشرفت این واحد را فرآهم آورده است .

مسئول بخش : محمد ریگی لادز


بخش های بیمارستانی

محتوای مرتبط