روابط عمومی

مسئول روابط عمومی :آقای حسین جهان تیغ

-1 انتشار اخبار بیمارستان و ارتباط با خبرنگاران در مواقع مقتضی

-2 تهیه گزارش عملکرد و ارائه آن به مسئولان

-3 انعکاس نظرات و مشکلات و چالشهاي پرسنل با مدیران ارشد بیمارستان

-4 تهیه برنامه عملیاتی روابط عمومی بطور سالیانه و نظارت بر حسن انجام آن

-5 اهتمام به نکوداشت مناسبتهاومراسم هاي مذهبی وملی

-6 ارسال پیام کوتاه به پرسنل بیمارستان و پیامکهاي خبري

-7 ارتباط با سایر سازمانهاي مرتبط با فعالیت بیمارستان

-8 تهیه بیانیه و اطلاعیه در مناسبتهاي مختلف

-9 تشکیل جلسات با افراد فعال فرهنگی و پیگیري انجام مصوبات

-10 برنامه ریزي جهت برگزاري مراسم مذهبی، ملی و بزرگداشت شعائر دینی و آذین بندي

-11 برگزاري مسابقات فرهنگی

-12 آماده سازي، اقدام و هماهنگیهاي لازم جهت چاپ و نشر مقالات علمی، فرهنگی و آموزشی

-13 نظارت بر نمازخانه و برنامه ریزي جهت برگزاري هرچه بهتر نمازجماعت

-14 اجراي کلیه بخشنامه هاي مربوط به امور فرهنگی و روابط عمومی

-15 ارائه پیشنهاد به مسئولان بیمارستان جهت بالابردن همکاري کارکنان و ایجاد انگیزه در ایشان

-16 انجام کلیه وظایف محوله در زمان بحران

-17 مشارکت فعال در انجام سایر وظایف محوله توسط ریاست و مدیریت بیمارستان

-18 عضویت و شرکت در جلسه هاي مهم سازمان به منظور آگاهی از سیاستها، خط مشی ها، برنامه ها وروند فعالیتها و نیز

آگاهی از نتایج سایر نشستها و گردهمایی ها و جلسه ها.

-19 همدلی و ارتباط صمیمی با کارکنان در مناسبتهاي مختلف و اعلام همدردي در زمان در گذشت بستگان ایشان

-20 ایجاد امکانات تفریحی، رفاهی و گردشگري براي کارکنان در حد توان بیمارستان

-21 تهیه فیلم و عکس در مناسبتها

-22 برنامه ریزي و همکاري جهت برگزاري سمینارها، کنفرانس ها و مصاحبه ها در حوزه کاري

-23 تهیه پیامهاي تبریک و تسلیت و تقدیر و نیز تهیه هدیه در مناسبتهاي مختلف


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط