پزشکان

اسامی پزشکان

پزشک عمومی  
1- دکتر نادیا قیصران پور  
2- دکتر شیوا ابراهیمی  
3- دکتر سعید کشتگر  
4- دکتر اسماء الهیاری  
5- دکتر محمدرضا سقفی  
متخصص  
1- دکتر مریم ابراهیمی متخصص بیماریهای داخلی
2- دکتر محمد مدایم زاده متخصص بیماریهای داخلی
3- دکتر صفورا خزائیان متخصص زنان و زایمان
4- دکتر اعظم شیخی متخصص زنان و زایمان
5- دکتر مائده یوسفی متخصص زنان و زایمان
6- دکتر اطهر عبدالرزاق متخصص زنان و زایمان
7- دکتر اعظم رسولی متخصص عفونی
8- دکتر مریم رحمانی فر متخصص بیهوشی
9- دکتر شهرزاد سپیدبر متخصص رادیولوژی
10- دکتر محسن محبی متخصص کودکان

 


محتوای مرتبط